BORDI I DREJTORËVE

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, përmes legjislacionit përkatës, qeveriset nga një Bord Drejtorësh në përbërje prej shtatë (7) anëtarëve:

A. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës;
B. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës;
C. Katër (4) anëtarë të pavarur, të emëruar nga donatorët, dhe
D. Drejtori menaxhues i FKGK-së.

Anëtarët aktual të Bordit të Drejtorëve të FKGK-së:

Rinor Gjonbalaj

Rinor Gjonbalaj

Kryesues i Bordit Anëtar i pavarur i Bordit

Arta Hoxha

Arta Hoxha

Anëtare e pavarur e Bordit

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Drejtor menaxhues i FKGK-së

Kreshnik Kurtishi

Kreshnik Kurtishi

Anëtar i pavarur i Bordit

Melih Cadirci

Melih Cadirci

Anëtar i pavarur i Bordit

Nol Buzhala

Nol Buzhala

Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Salvador Elmazi

Salvador Elmazi

Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare - Ministria e Financave