Garancije za finansijske institucije

Pokrivenost do 80% iznosa kredita MSP.

Mil € GARANTOVANI KREDITI

Mil € ODOBRENE GARANCIJE

KREDITI DO SADA

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je lokalni, nezavisni, održivi organ za kreditno jemstvo koji finansijskim institucijama izdaje jemstva za portfelj zajma da bi pokrile do 50 % rizika za zajmove koje daju mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP).

KFKJ je uspostavljen januara 2016. god. Zakonom o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo. Cilj KFKJ je da podrži privatni sektor na Kosovu kroz veći pristup finansijama za MKSP, stvarajući time radna mesta, povećavajući lokalnu proizvodnju, unapređujući tržišni bilans i povećavajući prilike za nedovoljno zastupljene privredne sektore.

Zakon o uspostavljanju KFKJ pokrenulo je Ministarstvo trgovine i industrije, a njegovu izradu je podržao USAID na Kosovu, preko programa Osnaživanje podrške kredita (ECS). Zakon je stupio na snagu 23.01.2016. god.

MISIJA

Kosovski fond za kreditno jemstvo je nezavisan pravni subjekat koji daje kreditna jemstva za MMSP, deleći kreditni rizik sa finansijskim institucijama.

Jemstvima za kreditne portfelje finansijskih institucija nastojimo da popravimo pristup finansijskim sredstvima za MMSP, podržimo razvoj preduzetništva, podržimo domaću proizvodnju i usluge koje stvaraju dodatu vrednost, stvorimo nova radna mesta i podržimo opšti ekonomski razvoj.

Posvećeni smo održivom poslovnom upravljanju i društvenoj odgovornosti koja prati isto. Koordinisanjem aktivnosti sa našim partnerima – donatorima, finansijskim institucijama i lokalnim regulatorima – nastojimo da opslužimo dugoročne ekonomske interese zemlje, poslovne zajednice i društva uopšte.

DODOVANJE

Dodavanje je osnov KFKJ. To znači da banke, MFI ili NBFI ne bi dale zajam MMSP bez postojanja jemstva – samim tim „dodavanje“ novog klijenta daje doprinos privrednom rastu.

KFKJ će postići isto stimulisanjem davanja novih zajmova ciljnim grupama, što će dovesti do procenjenog većeg broja novih zajmova, novca u privredi i stvaranja radnih mesta.

GARANCIJSKI

LINIJE

Jemstva za finansijske institucije da bi se pokrio kreditni rizik za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

STANDARDNI PROZOR

OPŠIRNIJE >

AGRO PROZOR

OPŠIRNIJE >

PAKET EKONOMSKOG OPORAVKA

OPŠIRNIJE >

KVALIFIKOVANA MMSP

Uslovi za kvalifikovanje MMSP za kredit pod jemstvom obuhvataju, između ostalog:

MMSP u privatnom vlasništvu,bez vlasništva Vlade u periodu u kom je zajam pokriven jemstvom.
MMSP moraju da budu registrovana i da imaju fiskalni broj.
Kvalifikovani zajmoprimac mora biti najmanje (50 %) u vlasništvu fizičkih lica koja su državljani ili stalni rezidenti Kosova.

MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.
Mikro, malo i srednje preduzeće (MMSP), prema definiciji iz ZKFKJ, a koje nije zabranjeno merodavnim pravom, regulatornim odredbama ili međunarodnim ugovorima čija je Kosovo strana.

Kvalifikovani zajmoprimac obuhvata svaku stranu povezanu sa istim zajmoprimcem, kako je definisano ZKFKJ.

VESTI

KFKJ potpisao ugovor za povećanje Limita Jemstva sa Banka Për Biznes

KFKJ potpisao ugovor za povećanje Limita Jemstva sa Banka Për Biznes

Priština, 16.06.2017 - Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) potpisao je danas ugovor za povećanje jemstva sa Banka Për Biznes (BPB). BPB je jedna od prvih Banaka koja je potpisala ugovor o jemstvu sa FKGK i koja je koristila ukupan izdvojen limit. Upotreba limita...

KFKJ potpisao ugovore o jemstvu sa bankama na Kosovu

KFKJ potpisao ugovore o jemstvu sa bankama na Kosovu

Kosovski fond za kreditno jemstvo potpisao je ugovore o jemstvu sa skoro svim bankama na Kosovu, uključujući banke Raiffeisen Bank, Procredit Bank, NLB Bank, Banka per Biznes, TEB sh.a., Banka Ekonomike, i Banka Kombëtare Tregtare-Dega në Kosovë. Ugovor o jemstvu...

Potpisan je sporazum o garanciji od 10 miliona evra

Potpisan je sporazum o garanciji od 10 miliona evra

Priština, 6. decembar 2017 - Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (FKGK) potpisao je Sporazum o garanciji sa Švedskom Agencijom za Međunarodni Razvoj (Sida), koju predstavlja Ambasada Švedske u Prištini. Tokom događaja šef Misije Ambasade Švedske u Republici Kosovo,...

PARTNERI

Da bi se postigli ciljevi, KFKJ sarađuje sa finansijskim institucijama (Bankama, MFI, NBFI), Donatorima, Vladom Kosova, Centralnom Bankom i zajednicom MMSP-a.