KVALIFIKOVANA MMSP

Uslovi za kvalifikovanje MMSP za kredit pod jemstvom obuhvataju, između ostalog:

MMSP u privatnom vlasništvu,bez vlasništva Vlade u periodu u kom je zajam pokriven jemstvom. .

MMSP moraju da budu registrovana i da imaju fiskalni broj.

Kvalifikovani zajmoprimac mora biti najmanje (50 %) u vlasništvu fizičkih lica koja su državljani ili stalni rezidenti Kosova.

MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.

Mikro, malo i srednje preduzeće (MMSP), prema definiciji iz ZKFKJ, a koje nije zabranjeno merodavnim pravom, regulatornim odredbama ili međunarodnim ugovorima čija je Kosovo strana.

Kvalifikovani zajmoprimac obuhvata svaku stranu povezanu sa istim zajmoprimcem, kako je definisano ZKFKJ.

ZABRANJENI SEKTORI I SVRHE ZA KREDIT

Kredit se ne sme koristiti za finansiranje nikakve delatnosti koja je zabranjena nekom zakonskom ili regulatornom odredbom koja je na snazi na Kosovu ili koja je zabranjena međunarodnim sporazumima čija je Kosovo strana. Posebno isključene delatnosti su sledeće:

  1. prisilan rad ili dečiji rad.
  2. aktivnosti ili materijal koji se smatra nezakonitim u skladu sa zakonima i propisima zemlje domaćina ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, ili koje podležu izlaznim fazama ili međunarodnim zabranama, kao što su:

2.1          supstance koje nanose štetu oznoskom momotaču, PCB (polihlorovani bifenili) i drugi opasni farmaceutski proizvodi, pesticiti/herbicidi ili hemikalije;

2.2          divlje životinje ili proizvodi regulisani Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama ili divljom florm i faunom (CITES); ili

2.3          neodgovarajuće metode ribolova (npr. ribolov eksplozivom ili drift-mrežama u morskim srednama koristeći mreže veće od 2.5 km).

  1. prekogranična trgovina otpadom i otpadnim proizvodima, osim ako je u skladu sa Bazelskom konvencijom i osnovnim pravilima.
  2. uništavanje područja sa viskim vrednostima očuvanja.
  3. radioaktivni materijal i neograničena azbestna vlakna.
  4. pornografija i/ili prostitucija.
  5. rasistički i/ili antidemokratsi mediji.
  6. ako bilo koji od sledećih proizvoda čini značajan deo primarne finansirane funkcije projekta:

8.1 alkoholna pića (osim piva i vina);

8.2  duvan;

8.3 oružje i municija; ili

8.4  igre na sreću, kazina i slične aktivnosti.

  1. ograničenja sektora IT-e: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije koje se odnose na programe elektronskih podataka ili rešenja, koja se posebno odnose na:

9.1 podržavajući svaku aktivnost uključujući i Oraničeni sektor naveden pod tačkama od 2 do 8 gore;

9.2  online kockanje i online kladionice;

9.3  pornografija,

9.4 imaju za cilj omogućavanje ilegalnih mogućnosti:

9.5 ulaze u mreže elektronskih podataka; ili

9.6 preuzimaju elektronske podatke.

  1. Ograničenja sektora nauke o životu: kada se obezbeđuju sredstva za istraživanje, razvoj i tehničke informacije koje se odnose na:

10.1Kloniranje ljudi u istraživačke ili terapeutske svrhe; i

10.2 Genetski modifikovane organizme („GMO“)

 

 

Prisilni rad podrazumeva svaki rad ili uslugu koja se ne pruža dobrovoljno, koju neko lice dobija pod pretnjom sile ili kažnjavanja, a kako je definisano konvencijama ILO.

Lice može da bude zapošljeno samo ako je navršilo 14 godina, kako je definisano konvencijama ILO o osnovnim ljudskim pravima (Konvencija o najnižem uzrastu C138, član 2), izuzev ako je domaćim zakonima predviđeno obavezno školovanje ili najniži uzrast za rad. U takvim slučajevima, primenjuje se gornja granica.

Uništavanje podrazumeva (1) ukidanje ili značajno smanjenje integriteta određene sredine zbog značajne, dugoročne promene u korišćenju zemljišta ili vode, ili (2) izmenu staništa na takav način da se izgubi sposobnost date sredine da održava svoju ulogu. Sredina visoke konzervacione vrednosti (HCV) definisana je kao prirodno stanište u kom se iste vrednosti smatraju kao vrednosti od izuzetnog značaja ili presudnog značaja (vidi http://www.hcvnetwork.org).

Ovo se ne odnosi na nabavku medicinske opreme, opremu kontrolu kvaliteta (mernu opremu) niti na drugu opremu kada se smatra da je radioaktivni izvor neznatan i/ili na odgovarajući način zaštićen.

Za preduzeća, „značajno“ podrazumeva više od 10 % konsolidovanog bilansnog stanja ili zarade. Za finansijske institucije i investiciona sredstva, „značajno“ podrazumeva više od 10 % osnovne količine portfelja