PAKET EKONOMSKOG OPORAVKA

PAKET EKONOMSKOG OPORAVKA

Kao i u svim zemljama sveta tako i kod nas, pandemija COVID-19 je imala negativan uticaj na ekonomiju zemlje, uzrokujući smanjenje likvidnosti malih i srednjih mikro preduzeća (MSMP), uprkos aktivnostima. Naravno, ovo je najpre imalo uticaja na poslovanja koja su zbog pandemije bile primorane da rade smanjenim kapacitetom ili su potpuno zatvorene.

Kao odgovor na stanje pandemije COVID-19, Vlada Kosova (VK) je odobrila Paket ekonomskog oporavka, čija je jedna od mera obezbeđivanje finansijske likvidnosti kroz šemu garancija Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo (KFKJ).

Takva mera će igrati važnu ulogu u oporavku ekonomije naše zemlje.

Vraćanje poverenja u bankarski sektor kako bi se izbegla kreditna kriza koja bi naknadno dovela do nedostatka likvidnosti na tržištu, identifikovano je kao jedan od frontova sa kojima bi se KFKG morao boriti, tokom i nakon krize COVID-a.

 

SVRHA PROZORA PAKETA ZA OPORAVAK

 • Pristup finansijama za preduzeća pogođena krizom, kao i za preduzeća od strateškog značaja za ekonomiju Republike Kosova;
 • Povećanje likvidnosti za MSMP.

KRAJNJI KORISNICI

Adresiranje paketa za ekonomski oporavak se vrši stvaranjem garantnih prozora za određene sektore i segmente pogođene krizom izazvanom COVID-19.

Očekuje se da garantni prozori u okviru ovog paketa podrže pristup finansiranju za MSMP koji se odnose na:

 1. Proizvodnju
 2. Agrobiznis
 3. Uslužni sektor
 4. Trgovinu
 5. Žene u poslovanju
 6. Start up

 

POSREDNICI

Institucije finansijskih partnera KFKG kao što su: Ekonomska Banka Sh.A., Nacionalna Komercijalna Banka, Banka za Biznis Sh.A., NLB Banka Sh.A., ProCredit Bank Kosovo AD, Raiffeisen Bank Kosovo AD, TEB Sh.A. ., i Raiffeisen Leasing Kosovo.

Za više: https://fondikgk.org/sr/registrovane-finansijske-institucije/

 

 

KOJA SE POSLOVANJA KVALIFIKUJU?

Parametri za MSMP koja ispunjavaju uslove za finansiranje kolaterala uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:

 • MSMP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića garancije;
 • MSMP koja imaju registraciju preduzeća i fiskalne brojeve;
 • Poljoprivrednici sa identifikacionim brojem farmera;
 • Kvalifikovani zajmoprimac mora biti najmanje pedeset procenata (50%) u vlasništvu privatnih građana ili stalnih stanovnika Kosova;
 • MSMP sa manje od 250 zaposlenih;
 • MSMP koja imaju pozitivnu kreditnu istoriju (klasifikacija – standard A);
 • MSMP koja su imala dobre finansijske performanse pre pandemije.

 

KARAKTERISTIKE, KOJI KREDITI MOGU PRIDOBITI OD PRE?

Prihvatljivi krediti koji ispunjavaju dole navedene kriterijume biće prihvatljivi za beneficije PRE-a:

 • Maksimalni iznos kredita je 1,000,000 EUR;
 • Maksimalni iznos garancije je 250,000 EUR – 500,000EUR*;
 • Maksimalni rok povratka garantovanog kredita traje do 84 meseci;
 • Svrha kredita može biti za dugoročbe investicije i radni kapital.

*Maksimalni iznos garancije za sektor proizvodnje iznosi do 500,000EUR

 

KOJE SU KARAKTERISTIKE GARANCIJE?

 • Garancije će se pružiti na iznos do 80% glavnice kredita. Povećanje procenta garancije sa 50% na 80%;
 • Maksimalna granica gubitka će iznositi 30%;
 • Vrsta garancije: jednokrata;
 • Period obuhvatanja: jedna godina (do 31 decembra 2021)

 

KOJE SU PREDOSTI?

ZA MSMP-a:

 • Povećanje pristupa finansijama
 • Potencijalno preferencijalne kamatne stope
 • Smanjenje kolaterala
 • Brža obrada kreditnih zahteva
 • Održivost poslovanja – druga mpgućnost

Za partnerske finansijske institucije

 • Smanjenje kreditnog rizika
 • Smanjenje troškova rizika
 • Oslobađanje kapitala
 • Rast kreditnog portfelja

Potencijalni zajmoprimac (MSMP) podnosi zahtev za kredit kod međunarodnog fonda registrovanog u Fondu.

Registrovani FI nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda odobrenja:

 

KOJI JE PROCES APLICIRANJA I ODLUČIVANJA

Potencijalni zajmoprimac (MSMP) ne aplicira za garanciju, već aplicira za kredit u jednoj od finansijskih partnerskih institucija KFKG-a (videti odgovor kod tačke Posrednik).

Finansijska partnerska institucija, nakon što izvrši uobičajene kreditne analize i primenom standarda odobrenja, i ako kompanija ispunjava kriterijume KFKG-a, tada će sama relevantna finansijska institucija staviti kredit pod kreditnu garanciju KFKG-a.

 

ČESTA PITANJA

Imajući u vidu veliki broj pitanja koja možemo dobiti, sastavili smo listu najčešćih pitanja koja se mogu naći ovde https://fondikgk.org/sr/cesto-postavljana-pitanja/

 

ZAKON 07_L-016 O PRIVREDNOM OPORAVKU  – COVID -19

Odobreni zakon možete ga pronaći klikom na vezu ovde: Zakon 07_L-016 o Privrednom Oporavku – COVID 19

 

REZULTATI DO 30.JUNA.2021

 

Prozori u okviru Paketa Ekonomskog Oporavka (PEO)

Broj Iznos zajma Iznos jemstva  Prosečan iznos zajma Prosečan iznos jemstva
Ukupno PRE 958 49,486,300 35,479,200 51,656 37,035
  Prozor za Žene u Biznisu 132 5,708,840 4,307,772 43,249 32,635
  Agro Prozor    97 4,160,100 3,017,380 42,888 31,107
  Prozor za Proizvodnju 175 12,786,825 9,072,350 73,068 51,842
  Prozor za Usluge 225 9,715,535 6,919,648 43,180 30,754
  Prozor za Trgovinu 329 17,115,000 12,162,050 52,021 36,967