PROZOR ZA IZVOZ

 

Otvoren za napredovanje vašeg preduzeća!

Mogućnosti za ekonomski razvoj kroz izvoz su brojne i Kosovo je tokom godina pokazalo da ima
potencijal za izvoz visoko konkurentnih proizvoda i usluga. Kroz izvozni prozor koji nudi Kosovski
fond za kreditno jamstvo, u partnerstvu sa bankama naše zemlje, preduzećima koja se bave
izvozom biće ponuđena nova prilika. Prozor za izvoz je garantna šema koju nudi Kosovski fond za
kreditno jamstvo, koja omogućava vašem preduzeću da pristupi zajmovima deljenjem rizika sa partnerskim finansijskim institucijama.
Kontaktirajte svoju banku da biste saznali više o tome kako možete da iskoristite Prozor za Izvoz.

POSREDNICI

Finansijske partnerske institucije FKGK su kao što su:

*Banka Ekonomike Sh.A. *Banka Kombetare Tregtare   *Banka për Biznes Sh.A.   *NLB Banka Sh.A.   *ProCredit Bank Kosovo J.S.C.   *Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.   *Raiffeisen Leasing Kosovo.

KOJA SE PREDUZEĆA KVALIFIKOVAJU?

MMSP koja se kvalifikuju za garantno finansiranje uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:
MMSP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića
kredita od garancije;

MMSP koja imaju registraciju poslovanja;
Kvalifikovani zajmoprimac mora da poseduje najmanje jednog privatnog građanina ili stalnog stanovnika Kosova;
MMSP sa manje od 250 zaposlenih;

Prilagodio sistem upravljanja životnom sredinom i društvom u skladu sa standardima
IFC/Svjetske banke, koji će osigurati da krediti ispunjavaju ekološke kriterijume

KOJI KREDITI MOGU IMATI KORISTI OD PROZORA ZA IZVOZ?

Kvalifikovani krediti koji ispunjavaju sledeće kriterijume ispunjavaće uslove za pogodnosti prozora za
izvoz:

 • Maksimalni iznos kredita je 3.000.000 evra;
 • Maksimalni iznos kredita je 3.000.000 evra (za lizing maksimalni iznos je 1.000.000 evra).
 • Maksimalna kreditna izloženost je 5.000.000 evra (Sida rigarancija* je 7,000,000 evra).
 • Maksimalni iznos garancije je 500.000 evra (Sida rigarancija* je 1,000,000 evra).
 • Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 120 meseci (za lizing maksimalni rok otplate je 84 meseca)
 • Namjena kredita može biti za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva.

KOJE SU KARAKTERISTIKE GARANCIJE?

 •  Garancije će se dati na iznos do 50% glavnice kredita, ali ne više od 500.000 evra.
 • Maksimalni limit gubitka biće 100%;
 • Vrsta garancije: Revolving;

KOJE SU PREDNOSTI GARANCIJE?

Za MMSP

 • Povećan pristup finansijama
 • Povoljni uslovi za izvozne poslove
 • Potencijalno poželjne kamatne stope
 • Smanjenje kolaterala
 • Brže vreme obrade zahteva za kredit
 • Odrzivost poslovanja

Za registrovane finansijske institucije

 • Nastavak šeme garancija novim kapitalom Vlade Republike Kosovo
 • Smanjenje kreditnog rizika za
 • Kapitalna pomoć
 • Pokriće gubitka
 • Povećan maksimalni iznos garancije
 • Bolji uslovi za poslovanje
 • Povećanje kreditnog portfelja
 • Povećajte prihoda od drugih proizvoda

ŠTA JE PROCES PRIJAVE I ODLUČIVANJA?

 • Potencijalni zajmoprimac (MMSP) ne podnosi zahtev za garanciju, već aplicira za kredit kod jedne od finansijskih registrovanih institucija (pogledajte odgovor na stavku Posrednik)
 • Registrovana finansijska institucija nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda odobrenja i ako kompanija ispunjava kriterijume KCGF, onda će relevantni FRI
  sam staviti kredit pod kreditnu garanciju KCGF

 

*Sida i KFKJ su potpisali ugovor rigarancije za prozore: Za Ivvoz, GROW, Zene u  Biznis