EVROPSKA INVESTICIONA BANKA – EIB

Finansiranje Evropske investicione banke za kredite MMSP

Kosovski kreditno garantni fond (KCGF) kroz sporazum sa Evropskom investicionom bankom (EIB; vvv.eib.org) podržava mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) manje od 250 zaposlenih obezbeđujući pristup neprocenjivom izvoru nižih troškova finansije i fleksibilni rasporedi otplate. 

Evropska saradnja u korist MMSP

EIB je banka za dugoročne kredite Evropske unije; njegova uloga je da finansira investicione projekte koji podržavaju ciljeve politike EU. U cilju podrške spoljnoj akciji EU, odlukom Evropskog parlamenta i Saveta, EIB dobija spoljni mandat [1] za finansiranje odgovarajućih projekata van EU.

Zahvaljujući svom najboljem mogućem rejtingu na tržištima kapitala (AAA), EIB može da pozajmi sredstva pod povoljnim uslovima, koja prosleđuje MMSP kroz KCGF šemu kreditnih garancija. MMSP smo posebno i pojedinačno obavešteni o učešću EIB-a i njegovom uticaju na finansijske uslove primljenog zajma. Opsežne informacije u vezi sa podrškom Grupe EIB malim i srednjim preduzećima mogu se naći na veb stranici EIB (vvv.eib.org).

 

Šta je finansiranje EIB-a? 

EIB jača svoju podršku MMSP pomažući ovom važnom sektoru da pristupi vitalnim novim kreditnim linijama. KCGF koristeći finansiranje EIB-a će obezbediti kreditne garancije za MMSP preko finansijskih registrovanih institucija. Rok zajma je minimalno 2 godine (stvarna dužina kredita zavisiće od ekonomskog i tehničkog veka finansiranog projekta). Ko može da aplicira za kredit za koji garantuje KCGF iz sredstava EIB?

  • Lokalna MMSP sa manje od 250 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi pre investicije;
  • Većina privrednih sektora i aktivnosti su podobni uz nekoliko izuzetaka, među kojima su čiste spekulacije sa imovinom, proizvodnja oružja i municije, oružja, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, opreme ili infrastrukture koja ograničava ljudska prava i slobode, aktivnosti koje dovode do ekološke uticaj, aktivnosti koje se smatraju etički ili moralno kontroverznim ili zabranjene nacionalnim zakonodavstvom, aktivnosti usmerene na proizvodnju ili prodaju robe koja je predmet dela kojim se krši zaštitni znak ili geografsku oznaku, kockanje i aktivnosti u vezi sa duvanom.

Za šta se može koristiti zajam za koji KCGF garantuje iz sredstava EIB?

Zajmovi koje garantuje KCGF iz sredstava EIB-a mogu se koristiti za finansiranje novih investicija i rashoda koji su nastali u kontekstu razvoja MMSP, tj.:

  • Materijalne investicije: kupovina, renoviranje ili proširenje materijalne imovine, sa nekim ograničenjima u pogledu kupovine zemljišta.
  • Nematerijalna ulaganja: posebno rashodi uključeni u istraživanje i razvoj, kupovinu procesnih licenci i softvera
  • Srednjoročni i dugoročni zahtevi za obrtnim kapitalom potrebnim za operativnu aktivnost MMSP.

Koje su prednosti za vaše poslovanje?

  • Možete dobiti povoljne kamatne stope u poređenju sa standardnim uslovima poslovnog kreditiranja.
  • Možete pregovarati o roku ili učestalosti otplate kredita kako bi odgovarali okolnostima i potrebama vašeg poslovanja.
  • Omogućava vam da značajno investirate u svoje poslovanje bez negativnog uticaja na vaš novčani tok ili likvidnost.

Šta se očekuje zauzvrat?

U slučaju da je to zahtevala EIB (a) uz razumno obaveštenje, trebalo bi da dozvolite predstavnicima EIB-a da posete i pregledaju sve lokacije, instalacije i radove koji čine projekat koji je predmet zajma; i (b) možemo da pružimo informacije o vama EIB-u.

Molimo kontaktirajte registrovanu finansijsku instituciju KCGF-a ili posetite njihove kancelarije da biste razgovarali o tome da li se vaše preduzeće kvalifikuje za kredite koje garantuje KCGF kroz finansiranje koje podržava EIB

 

[1] https://www.eib.org/attachments/strategies/mou_ec_eib_on_external_mandate_en.pdf