AGRO PROZOR

Jemstva za finansijske institucije da bi se pokrio kreditni rizik za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koje su aktivne u sektoru poljoprivrede.

Fokusirajući se na ovaj važan sektor lokalne ekonomije, omogućavamo i održivi razvoj ovog sektora. Ovo će imati direktan uticaj na povećanje zaposlenosti u ovom sektoru i na supstituciju uvoza prehrambenih proizvoda.

S obzirom da je izvoz jedan od glavnih faktora koji utiču na ekonomski razvoj zemlje, KCGF ima za cilj da kroz ovaj prozor stimuliše i ovaj segment bez obzira na nivo izvoza koji agrobiznis može da ima, nudeći kreditne garancije sa povlašćenim stopama za izvozne kompanije.

POSREDNICI

Registrovane finansijske institucije FKGK su banke, mikrofinansijske institucije i lizing u nastavku:

Banke: Banka Ekonomike Sh.A., Banka Kombetare Tregtare, Banka per Biznes Sh.A., NLB Banka Sh.A., ProCredit Bank Kosovo J.S.C., Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C., TEB Sh.A.

Mikrofinansijske institucije: Agjencioni per Financim ne Kosove (AFK), FINCA Kosovo, KEP Trust i Kreditimi Rural i Kosoves (KRK).

Lizing: Raiffeisen Leasing

 

KARAKTERISTIKE GARANCIJE

Garancije će biti davane na iznos do 60% glavnice agrokredita za garancije do 50.000 evra, odnosno do 50% za garancije veće od 50.000 evra. Garancija kredita može biti i u nižoj;

Garancije će biti obezbeđene za biznise registrovane u KBRA Bor poljoprivrednike opremljene sertifikatom poljoprivrednika i identifikacionim brojem farme (INF)
Garancije će biti date i za investicione projekte u agro sektoru
Minimalni iznos agro kredita je 3.000 evra;
Maksimalni iznos Agro kredita je 3.000.000 evra;
Maksimalna izloženost kreditnim garancijama koju KFKJ pruža zajmoprimcu ili povezanoj grupi zajmoprimaca biće 500.000 evra, dok će maksimalna kreditna izloženost biti 5.000.000 evra;
Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 120 meseci;
Svi agro krediti koji poseduju obrtna sredstva, osnovna sredstva i kapitalna ulaganja biće deo garantne šeme pod povoljnim uslovima
Vrsta garancije: Revolving;
Period uključivanja: dve godine (do kraja oktobra 2024.).

  • Jemstva će se davati u visini do 50 % glavnice poljoprivrednog kredita. Jemstva mogu biti i u nižem procentu.
  • Minimalni iznos poljoprivrednog kredita je 3.000 EUR.
  • Najveća izloženost jemstva koju Fond može da ponudi zajmoprimcu ili grupi povezanih zajmoprimaca iznosiće 250 hiljada evra, dok će najveća izloženost kredita iznositi 1 milion evra.
  • Krajnji rok za otplatu kredita pod jemstvom biće 120 meseca.
  • Uz povoljne uslove se garantuju svi poljoprivredni krediti koji se koriste za obrtni kapital, osnovna sredstva ili kapitalna ulaganja.

KOJI JE PROCES PRIJAVE I ODLUČIVANJA?

Potencijalni zajmoprimac (registrovan agrobiznis u KBRA ili fermer opremljen sa identifikacionim brojem farme FIN) ne aplicira za garanciju u KFKJ, već aplicira za zajam u jednoj od registrovanih finansijskih institucija KFKJ.
Registrovana finansijska institucija nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda za odobravanje kredita i ako kompanija ispunjava kriterijume KFKJ, onda će relevantni RFI staviti kredit pod kreditnu garanciju KFKJ.