UZBUNJIVANJE

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisan, samostalan subjekat, osnovan zakonom. KFKJ ima za cilj da uspostavi i primeni najviše etička načela i vrednosti dobrog upravljanja. Ova pravila i načela su zasnovana na društvenoj odgovornosti, transparentnosti i integritetu institucije. Mogu se primeniti ako ih prenose, razumeju i prihvataju svi zaposleni kao i druge spoljne strane sa kojima sarađuje.

KFKJ stvara okruženje u kojem se zaposleni, saradnici i druga lica u kontekstu radnog odnosa ili vezano za delatnost KFKJ osećaju slobodno i bezbedno da dignu glas protiv neetičkog ponašanja, nepravilnosti, zloupotrebe ili drugih navodnih povreda zakona i prijave radnje ili nepostupanja koja utiču na njihova prava ili predstavljaju pretnju ili ugrožavanje javnog interesa.

KFKJ je u skladu sa procedurom za uzbunjivanje imenovao službenike odgovorne za prijem i postupanje u slučajevima uzbunjivanja.

Zaposleni u KFKJ ili spoljna lica u kontekstu radnog odnosa sa KFKJ ili na koje utiču aktivnosti KFKJ, mogu prijaviti slučajeve uzbunjivanja nadležnom službeniku na elektronsku adresu: [email protected] 

Uzbunjivanje koje se odnose na generalnog direktora ili članove upravnog odbora KFKJ se mogu prijaviti odgovornom službeniku na elektronsku adresu: [email protected] 

Pored mogućnosti prijavljivanja u elektronskoj formi, uzbunjivanje se može podneti i u fizičkom obliku pismeno ili usmeno nadležnim službenicima. 

Pitanja prijavljena putem uzbunjivača primaju i rešavaju odgovorni službenici institucije u skladu sa procedurom za prijem i postupanje u slučajevima uzbunjivanja i važećim zakonom o zaštiti uzbunjivača.