PROZOR ŽENE U BIZNISU

 

Prozor za žene u biznis,  ima za cilj da olakša pristup finansijama za žene preduzetnice, i da unapredi finansijsko saznanje, podršku za koju se očekuje da utiče na finansijsku sigurnost, kao i finansijsku nezavisnost i osnaživanje žena. Ovaj prozor se nudi uz povoljne uslove u pogledu kreditnog rizika, kako bi se povećalo poverenje registrovanih finansijskih institucija u kreditiranje ovog važnog segmenta tržišta, koji će kroz finansijsku podršku, obezbediti tržišno pozicioniranje, širenje tržišta na međunarodnom planu, generisanje zapošljavanja kao i podržavajući ekonomski razvoj naše zemlje.

Posebnost ovog prozora je da će pored finansijske komponente ponuditi i nefinansijsku komponentu ili program tehničkog asistiranja za žene u biznisu, koji će biti podržan u smislu:

Izgradnja kapaciteta (finansijska edukacija i formalizacija), Umrežavanje, i Mentorstvo.

POSREDNICI

Finansijske registrovane institucije KFKJ su: Banka Ekonomike Sh.A.,  Banka Kombëtare Tregtare – BKT, TEB Sh.A.; Banka për Biznes – BpB;  Nacionalna komercijalna banka – NLB; B,  ProCredit Bank Kosovo J.S.C,, TEB Sh.A. Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

KOJA SE PREDUZEĆA KVALIFIKOVAJU?

MMSP koja se kvalifikuju za garantno finansiranje uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:
MMSP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića kredita od garancije
MMSP u vlasništvu ili suvlasništvu najmanje jedne žene ili koje vodi najmanje jedna žena na izvršnoj poziciji
MMSP koja imaju registraciju poslovanja
Kvalifikovani zajmoprimac mora biti u vlasništvu najmanje jednog privatnog građanina ili stalnog stanovnika Kosova
MMSP  koje  imaju manje od 250 zaposlenih 

KOJI KREDITI MOGU IMATI KORIST OD PROZORA ZA ŽENE U BIZNISU?

Kvalifikovani krediti koji ispunjavaju sledeće kriterijume ispunjavaće uslove za pogodnosti za žene u poslovnom prozoru:
Minimalni iznos kredita je 3.000 evra
Maksimalni iznos kredita je 50.000 evra

Maksimalni iznos garancije je 35.000 evra
Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 84 meseca 

Kredit moze biti namjenjen  za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva.

KOJE SU KARAKTERISTIKE GARANCIJE?

Garancije će biti ponuđene na iznos do 70% glavnice kredita,
Maksimalni limit od 30% gubitka,
Vrsta garancije: Revolving

KOJE SU PREDNOSTI?
Za MMSP

• Povećanje pristup finansijama
• Povoljniji uslovi za žene u biznisu
• Potencijalno pozeljne kamatne stope
• Smanjenje kolaterala
• Brže vreme obrade zahteva za kredit
• Održivost poslovanja
Za registrovane finansijske institucije
• Smanjenje troškova rizika
• Oslobađanje kapitala
• Pokrivanje gubitaka u potpunosti
• Smanjenje kreditnog rizika
• Povećanje kreditnog portfolia
• Povećanje prihoda od prodaje ostalih proizvoda

ŠTA JE PROCES PRIJAVE I ODLUČIVANJA?

Potencijalni zajmoprimac ne podnosi zahtev za garanciju u KFKJ, samo moze  aplicirati za kredit kod jedne od registrovanih finansijskih institucija KFKJ

Registrovana finansijska institucija nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda odobrenja,  ako zajmoprimac ispunjava kriterijume KFKJ, onda će relevantna finansijska institucija staviti
kredit pod kreditnu garanciju KFKJ.