STANDARDNI PROZOR

 

Standardni prozor ima za cilj da podrži pristup finansiranju za sve sektore, koji imaju značajnu ulogu u ekonomiji drzave i koji su na meti partnerskih institucija KFKJ-a.

S obzirom da je izvoz jedan od glavnih faktora koji utiče na ekonomski razvoj zemlje, KFKJ ima za cilj da kroz ovaj prozor stimuliše ovaj segment bez obzira na nivo izvoza koji preduzeće može da ima, kroz ponudu kreditnih garancija sa povlašćenim stopama.

POSREDNICI

Finansijske partnerske institucije FKGK su kao što su:

Banka Ekonomike Sh.A. * Banka Kombetare Tregtare   *Banka per Biznes Sh.A.  * NLB Banka Sh.A.  *ProCredit Bank Kosovo J.S.C.  *Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.  *TEB Bank Sh.A   * Raiffeisen Leasing Kosovo

KOJA SE PREDUZEĆA KVALIFIKOVAJU?

MMSP koja se kvalifikuju za garantno finansiranje uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

MMSP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića kredita od garancije;

MMSP koja imaju registraciju poslovanja;
Kvalifikovani zajmoprimac mora da poseduje najmanje jednog privatnog građanina ili stalnog stanovnika Kosova;

MMSP sa manje od 250 zaposlenih;

Prilagodio sistem upravljanja životnom sredinom i društvom u skladu sa standardima IFC/Svjetske banke, koji će osigurati da krediti ispunjavaju ekološke kriterijume

KOJI KREDITI MOGU IMATI KORISTI IZ STANDARDNOG PROZORA?

Kvalifikovani krediti koji ispunjavaju sledeće kriterijume ispunjavaće uslove za pogodnosti standardnog prozora:

Maksimalni iznos kredita je 3.000.000 evra (za lizing maksimalni iznos je 1.000.000 evra)

Maksimalna kreditna izloženost je 5.000.000 evra
Maksimalni iznos garancije je 500.000 evra;
Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 120 meseci (za lizing maksimalni rok otplate je 84 meseca)
Namjena kredita može biti za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva.

KOJE SU KARAKTERISTIKE GARANCIJE?

Garancije će se dati na iznos do 50% glavnice kredita, ali ne više od 500.000 evra.

Maksimalni limit gubitka biće 100%;
Vrsta garancije: Revolving;

KOJE SU PREDNOSTI GARANCIJE?

Za MMSP

Povećan pristup finansijama;

Povoljni uslovi za izvozne poslove
Potencijalno poželjne kamatne stope
Smanjenje kolaterala
Brže vreme obrade zahteva za kredit
Business Sustainabiliti

Za registrovane finansijske institucije

Nastavak šeme garancija novim kapitalom Vlade Republike Kosovo
Smanjenje kreditnog rizika za;
Kapitalna pomoć
Pokriće gubitka
Povećan maksimalni iznos garancije
Bolji uslovi za poslovanje u izvozu
Povećanje kreditnog portfelja
Povećajte prihode od drugih proizvoda

ŠTA JE PROCES PRIJAVE I ODLUČIVANJA?

Potencijalni zajmoprimac (MMSP) ne podnosi zahtev za garanciju, već aplicira za kredit kod jedne od finansijskih registrovanih institucija (pogledajte odgovor na stavku Posrednik).

Registrovana finansijska institucija nakon obavljanja uobičajene kreditne analize primenom standarda odobrenja i ako kompanija ispunjava kriterijume KFKJ, onda će relevantni FRI sam staviti kredit pod kreditnu garanciju KFKJ.