REGISTROVANE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

Finansijske institucije registrovane kod FKGK su sledeće:

KRITERIJUMI REGISTRACIJE FI-A

KFKJ može da registruje kreditnu finansijsku instituciju (banke, MFI-e, IBJF) koje su licencirane od strane Centralne banke Kosova.

Za potrebe registracije, FI-e treba da ispune sledeće uslove:

– zdravo finansijsko stanje, dokazano zadovoljavajućim kvalitetom odgovarajuće kapitalne imovine, održivu dobit, prihvatljivu likvidnost;

– zadovoljavajuću strukturu korporativnog upravljanja i zdravu politiku i procedure kreditnog osiguranja;

– odobrane ili su u procesu prilagođavanja standarda rizika životne sredine u kreditiranju što će osigurati da zajmovi ispunjavaju uslove životne sredine;

– FI imaju sveobuhvatan i efikasan program usklađen sa BPN-a/BPFT-a i primenjuje se zahteve u skladu sa Zakonom br. 03/L-196 (o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)

– Dobar ugled na tržištu;

– FI treba da poseduje strukture upravljanja rizikom, na prihvatljivom nivou u skladu sa standardima i uslovima KFKJ-o;

– FI treba da ima zadovoljavajuću strukturu za upravljanje kvalitetom portfolija;

– Ima najmanje tri (3) godine postojećeg iskustva na tržištu MMSP-a, spremnost i jasan plan za dalje prodiranje u segment MMSP-a;

Ima volje da preuzme veći rizik pozajmljivanjem kategorije kao što su žene u poslu, novoosnovana preduzeća, preduzeća sa manje kolaterala, itd.

Sledeći kriterijumi mogu dovesti do odbijanja aplikacije:

– ako podnosilac zahteva ne ispuni uslove regulatornog kapitala (dokazuje se najnovijim izveštajem revizije);

– ako je KJP podnosioca zahteva veća od 15% za poslovni kredit;

– ako je FI podnosilac zahteva, odbor ili viši menadžer iste podlegao nekoj izvršnoj ili kaunenoj radnji od strane CBK-a;

– nema minimum od tri godine delovanja na tržištu MMSP-a