REGISTROVANE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

KRITERIJUMI ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKE INSTITUCIJE

KCGF može registrovati bilo koji FI koji je licenciran od CBK-a i posluje u Republici Kosova. Za potrebe registracije, FI će ispuniti sledeće kriterijume:

• Ima  dobro finansijsko stanje, što se dokazuje adekvatnim kapitalom, zadovoljavajućim kvalitetom sredstava, održivim profitom i zadovoljavajućom likvidnošću;
• Ima zadovoljavajuću strukturu korporativnog upravljanja i zdrave politike i procedure za osiguranje kredita;
• Prilagodio sistem upravljanja životnom sredinom i društvom u skladu sa standardima IFC/Svjetske banke, koji će osigurati da krediti ispunjavaju ekološke kriterijume;
• Ima  zadovoljavajuću strukturu akcionara. FI će proći kroz proces identifikacije i verifikacije identiteta druge strane (KIC) podnosioca prijave i procenu krajnjeg korisnika (UBO) za sve akcionare koji poseduju više od dvadeset pet procenata (25%) akcija u FI podnosiocu zahteva, prema Politika KCGF o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu Politika KCGF o BPPN/BPFT).
• FI ima uspostavljene politike i procedure i sveobuhvatan i efikasan program usklađenosti sa programom za sprečavanje pranja novca/suzbijanje finansiranja terorizma (BPN/BPFT) i da sprovodi sve zahteve utvrđene važećim Zakonom o sprečavanju pranja novca i borbi protiv pranja novca. Finansiranje terorizma i politika KCGF SPP/BPFT;

• Ima dobru reputaciju na tržištu;
• FI mora imati okvire za upravljanje rizikom, na prihvatljivim nivoima u skladu sa standardima i zahtevima KCGF-a;
• FI mora imati zadovoljavajuću strukturu za upravljanje kvalitetom portfelja;
• Imati najmanje tri (3) godine postojećeg iskustva na tržištu MMSP, i imati spremnost i jasan plan za dalji prodor u segment MMSP;
• Imaju spremnost da preuzmu više rizika i poboljšaju uslove kreditiranja za kvalifikovane zajmoprimce;
• FI ima adekvatan MIS i adekvatno osoblje koje će omogućiti izveštavanje kvalifikovanih kredita na blagovremen način i prema zahtevima izveštavanja

 

Sledeće kriterije mogu dovesti do odbijanja prijave:

• Ako aplikant ne ispunjava regulatorne kapitalne zahteve (kao što se vidi u poslednjem revizorskom izveštaju), osim ako ne postoji racionalno objašnjenje za ovu neusklađenost;
• Ako je odnos nenaplativih kredita (NPL) podnosilaca zahteva u trenutno neizmirenom poslovnom portfoliju tri puta veći od tržišta na kojem posluje;
• Ako FI nije u mogućnosti da pruži potrebne informacije za obavljanje KIC evaluacije;
• Ako FI aplikant, njegov odbor ili više rukovodstvo, podležu bilo kojoj prinudnoj radnji ili sankcijama od strane CBK-a ili ako postoji neusaglašenost sa standardima postavljenim od Radne grupe za finansijske mere (FATF) prema proceni KIC-a i drugim uslovima utvrđenim u važećem zakonu o BPPN/BPFT i KCGF politici o BPPN/BPFT;
• Ako FI podnosilac zahteva nema najmanje tri godine poslovanja na tržištu MMSP;
• Ako je FI aplikant MFI i ima neizmireni kreditni portfolio manji od deset miliona (10.000.000) evra, a takođe posluje samo u jednom regionu;
• Ako je FI podnosilac zahteva MFI i ima koeficijent problematičnih kredita veći od pet procenata (5%) u trenutnom neizmirenom poslovnom kreditnom portfoliju i njegov godišnji otpis u poslednje tri godine je veći od dva procenta (2%)

 

 

Finansijske institucije registrovane kod FKGK su sledeće: