ZAKON O OSNIVANJU KFKJ

Zakon o uspostavljanju KFKJ pokrenulo je Ministarstvo Trgovine i Industrije, a njegovu izradu je podržao USAID na Kosovu, preko programa Osnaživanje podrške kredita (ECS). Zakon je stupio na snagu 23.01.2016. god.

„Zakon o osnivanju KFKJ je izmenjen i dopunjen Zakonom br. 08/L-138 i isti je stupio na snagu 4. avgusta 2021“.