BIZNESET QË KUALIFIKOHEN

Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto në vijim:

  • NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni.
  • NMVM-të që kanë regjistrimin e biznesit dhe numrat fiskalë.
  • Një huamarrës i kualifikuar duhet të jetë të paktën pesëdhjetë për qind (50%) në pronësi të qytetarëve privatë ose banorëve të përhershëm të Kosovës.
  • MSME-të që kanë më pak se 250 punonjës.
  • Ndërmarrja private mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të), siç përcaktohet në LFKGK, dhe që nuk janë të ndaluara nga legjislacioni i aplikueshëm, dispozitat rregullatore ose traktatet ndërkombëtare në të cilat Kosova është palë.
  • Një Huamarrës Kualifikues përfshin çdo Palë të Ndërlidhur të atij huamarrësi, siç përcaktohet në LFKGK.

Sektorët dhe qëllimet e kredisë që ndalohen

Kredia nuk mund të përdoret për të financuar aktivitete që ndalohen me dispozita ligjore apo rregullative në fuqi në Kosovë, apo me marrëveshje ndërkombëtare në të cilat Kosova është palë. Veprimtaritë që posaçërisht përjashtohen janë:

1. Puna e detyruar [1] ose punësimi i fëmijëve [2].
2. Aktivitetet ose materialet që konsiderohen të paligjshme sipas ligjeve ose rregulloreve të vendit pritës ose konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, ose që i nënshtrohen fazës ose ndalimeve ndërkombëtare, si:

2.1  Substancat që zvogëlojnë ozonin, PCB-të  (Bifenilet e Poliklorinuara) dhe produkte të tjera specifike të rrezikshme, pesticide / herbicide ose kimikate;

2.2  Kafshë të egra ose produkte të rregulluara sipas Konventës mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër (CITES); ose

2.3  Metodat e paqëndrueshme të peshkimit (p.sh. peshkimi me shpërthim dhe peshkimi neto i driftit në mjedisin detar duke përdorur rrjeta që tejkalojnë 2.5 km gjatësi).

3. Tregtia ndërkufitare e mbeturinave dhe produkteve të mbeturinave, përveç nëse është në pajtim me Konventën e Bazelit dhe rregullat themelore.

4. Shkatërrimi i zonave me Vlera të Larta Ruajtjeje[3].

5. Materialet radioaktive[4] dhe fibrat e pakufizuara të asbestit.

6. Pornografia dhe / ose prostitucioni.

7. Mediat raciste dhe / ose anti-demokratike.

 8.  Nëse  ndonjë prej produkteve të mëposhtme përbën një pjesë të konsiderueshme të aktiviteteve të financuara primare të një projekti[5]:

8.1 Pije alkoolike (përveç birrës dhe verës);

8.2  Duhan;

8.3  Armë dhe municione 

8.4  Kazino, kazino dhe ndërmarrje ekuivalente.

9. Kufizimet e Sektorit të TI-së:

Kërkime, zhvillime ose aplikime teknike që kanë të bëjnë me programet elektronike të dhënave ose zgjidhjet, të cilat synojnë në mënyrë specifike, ose:

9.1 Mbështesin  çdo aktivitet të përfshirë në Sektorët e Kufizuar të referuar nën 2 dhe 8 (përfshirëse) në këtë Nen;

9.2  Bixhozi në internet dhe kazino online;

9.3  Pornografia,

9.4  Kanë për qëllim të mundësojnë ilegalitet:

9.5 Hyjnë në rrjetet elektronike të dhënave; ose

9.6  Shkarkoni të dhëna elektronike.

10. Kufizimet e Sektorit të Shkencës së Jetës: Kur ofrohet mbështetje për financimin e kërkimit, zhvillimit ose aplikacioneve teknike në lidhje me:

10.1 Klonime njerëzore për qëllime kërkimore ose terapeutike; dhe

10.2 Organizma gjenetikisht të modifikuara (“OGJM”)

 

[1] Puna e detyruar nënkupton të gjitha punët ose shërbimet që nuk kryhen vullnetarisht, që nxirren nga individi nën kërcënimin e forcës ose ndëshkimit, siç përcaktohet me konventat e ILO-s.

[2] Personat mund të punësohen vetëm nëse janë së paku 14 vjeç, siç përcaktohet me Konventat Themelore të të Drejtave të Njeriut të ILO-s (Konventa për moshën minimale C138, neni 2), përveç nëse legjislacioni lokal nuk përcakton ndjekjen e detyrueshme të shkollimit ose moshën minimale për punë. Në raste të tilla do të zbatohet mosha më e lartë

[3] Shkatërrimi nënkupton (1) eliminimin ose zvogëlimin e ndjeshëm të integritetit të një zone të shkaktuar nga një ndryshim madhor afatgjatë në shfrytëzimin e tokës ose ujit ose (2) modifikimin e habitatit ashtu që humb aftësia e zonës për të ruajtur rolin e saj. Vlerat e Larta të Ruajtjes (HCV) përcaktohen si habitate natyrore ku këto vlera konsiderohen të rëndësishme ose me rëndësi kritike (Shih http://www.hcvnetwork.org).

[4] Kjo nuk vlen për blerjen e pajisjeve mjekësore, pajisjeve të kontrollit të cilësisë (matjes) ose ndonjë pajisjeje tjetër ku burimi radioaktiv kuptohet të jetë i papërfillshëm dhe/ose i mbrojtur në mënyrë adekuate.

[5] Për kompanitë, “e konsiderueshme” do të thotë më shumë se 10% e bilancit të tyre të konsoliduar të gjendjes ose të hyrave. Për institucionet financiare dhe fondet e investimeve, “e konsiderueshme” do të thotë më shumë se 10% e vëllimit të tyre të portofolit bazë.