Ligji për themelimin e FKGK-së

Ligji themelues i FKGK-së është iniciuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa zhvillimi i tij është përkrahur nga USAID në Kosovë, përmes Programit EMPOWER për Mbeshtetje e Kredisë (ECS). Ligji ka hyrë në fuqi më 23 janar 2016.

“Ligji është ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.08/L-138 dhe i njëjti ka hyrë në fuqi më 04 gusht 2021”