Dritaret Garantuese

Garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të). Garancitë lëshohen vetëm për kryegjënë. Ato nuk mbulojnë kamatat apo shumat tjera të borxhit, apo shpenzimeve të tjera që barten nga huadhënësi.

DRITARJA GROW

Lexo më shumë…

DRITARJA E RREGULLT

Lexo më shumë…

DRITARJA AGRO

Lexo më shumë…