Dritaret Garantuese

Garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të). Garancitë lëshohen vetëm për kryegjënë. Ato nuk mbulojnë kamatat apo shumat tjera të borxhit, apo shpenzimeve të tjera që barten nga huadhënësi.

DRITARJA GROW

Lexo më shumë…

DRITARJA STANDARDE

Lexo më shumë…

DRITARJA AGRO

Lexo më shumë…