HISTORIA

Kontributi i parë në kapital

Miratohet Ligji për Themelimin e FKGK-së

Themelimi i Bordit të Drejtorëve

Nënshkrimi i marrëveshjeve të para të garancisë me bankat

Marrëveshja me SIDA-n për ri-garantim

Kontributi në kapital nga KfW në vlerë prej EUR 7.5 milion 

Lansimi i Dritares Agro

Marrëveshja me EIF për Programin COSME

Marrëveshja për bashkëpunim me MCC/MFK

Marrëveshja ndërmjet KfW dhe MFT për rritjen e kapitalit

Projekti i Fuqizimit të Sektorit Financiar

Marrëveshja ndërmjet KfW dhe FKGK për rritjen e kapitalit për pandeminë COVID – 19

Miratimi i Ligjit për Rimëkëmbjen Ekonomike COVID-19

Marrëveshja ndërmjet KfW dhe FKGK për rritjen e kapitalit 6 milion Euro

Fillimi i Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike

Nënshkrimi i Marrëveshjeve të para të Garancisë me Institucionet Mikrofinanciare.