DRITARJA STANDARDE

 

Dritarja Standarde ka për qëllim që të mbështes qasjen në financa për të gjithë sektorët, të cilët kanë një pjesë të konsiderueshme në ekonominë e vendit dhe që janë të synuara nga institucionet partnere të FKGK-së.

Duke qenë se eksporti është një nga faktorët kryesorë që ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit, FKGK ka për qëllim që përmes kësaj dritareje të stimulojë këtë segment, pavarësisht nivelit të eksporteve që një ndërmarrje mund të ketë, përmes ofrimit të garancive kreditore me tarifa preferenciale. 

NDËRMJETËSUESIT  

Institucionet  e regjistruara financiare të FKGK-së  janë:

*Banka Ekonomike Sh.A. *  Banka Kombëtare Tregtare *  Banka për Biznes Sh.A. *  NLB Banka Sh.A. *  ProCredit Bank Kosovo J.S.C. *  Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. *  TEB  Sh.A.  *  Raiffeisen Leasing Kosovë   

 CILAT BIZNESE KUALIFIKOHEN?  

 Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto në vijim:  

 • NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni  
 • NMVM-të që kanë regjistrim të biznesit  
 • NMVM të jetë  në pronësi  të paktën i një banori të  përhershëm  të  Kosovës 
 • NMVM–të që kanë më pak se 250  punonjës 

 CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA STANDARDE?  

 Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares Standarde:  

 • Shuma maksimale e kredisë është 3,000,000 euro (për lizing shuma maksimale është 1,000,000 euro).  
 • Shuma maksimale e ekspozimit kreditor është 5,000,000 euro. 
 • Shuma maksimale e garancisë është  500,000 euro.   
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë së garantuar deri 120 muaj (për lizing maturiteti maksimal është 84 muaj)  
 • Qëllimi i kredisë mund të jetë për investime afatgjata si dhe për kapital punues  

 CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË?  

 • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në  50% të kryegjësë së kredisë por jo më shumë se 500,000 euro. 
 • Kufiri maksimal i humbjes  do të jetë 100%  
 • Tipi  i garancisë: Revolvues  

CILAT JANË PËRFITIMET?  

Për NMVM-të  

 • Rritje e qasjes në financa 
 • Kushte më të favorshme për ndërmarrjet eksportuese 
 • Potencialisht norma preferenciale të interest  
 • Reduktim i kolateralit  
 • Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesave për kredi  
 • Qëndrueshmëri e biznesit  

 Për Institucionet e Regjistruara Financiare 

 • Vazhdimësi e skemës garantuese bazuar në kapitalin e ri të siguruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK)   
 • Ulje e kostos së rrezikut 
 • Lirimi i kapitalit 
 • Mbulimi i humbjeve në tërësi 
 • Ulje e rrezikut kreditor  
 • Rritja e shumës maksimale të garancisë 
 • Kushte më të favorshme për ndërmarrjet eksportuese 
 • Rritje e portofolit kreditor  
 • Rritje e të hyrave nga shitja e produkteve tjera 

 CILI ËSHTË PROCESI I APLIKIMIT DHE VENDIMARRJES?  

 • Huamarrësi potencial (NMVM) nuk aplikon për garanci por aplikon për kredi në njërin nga Institucionet e Regjistruara Financiare të FKGK-së (shih paragrafin  Ndërmjetësuesit)    
 • Institucioni i Regjistruar Financiar pasi që të kryen analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit dhe nëse kompania i plotëson kriteret e FKGK-së atëherë Institucioni Financiar përkatës do e vendosë kredinë nën garancinë kreditore të FKGK-së