DRITARJA AGRO

 

Dritarja Agro ofron garanci për institucionet e regjistruara financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë në sektorin Agro  për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të), qofshin ato të regjistruara në ARBK apo edhe  fermerë që posedojnë Certifikatë të Fermerit dhe NIF (Numër Identifikues të Fermës).

Duke u fokusuar në këtë sektor të rëndësishëm për ekonominë e vendit ne ndikojmë në zhvillimin e qëndrueshëm të këtij sektori, gjë që ndikon drejtpërdrejt edhe në punësimin më të madh  dhe në zëvendësimin e  produkteve ushqimore të importuara.

 

NDËRMJETËSUESIT 

Institucionet e Regjistruara Financiare të FKGK-së janë bankat dhe  institucionet mikrofinanciare. të listuara në vijim:

Bankat komerciale:

*Banka Ekonomike Sh.A.  *Banka Kombëtare Tregtare,  * Banka për Biznes Sh.A.  *NLB Banka Sh.A.  *ProCredit Bank Kosovo J.S.C.  *Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.  *TEB Sh.A.

Institucionet mikrofinanciare:

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK)  *FINCA Kosovo  *KEP Trust  *Kreditimi Rural i Kosovës (KRK)

 

SPECIFIKAT E GARANTIMIT 

 • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 60% të kryegjësë së kredisë bujqësore, për garancitë deri në 50,000 euro, apo deri në 50% të kryegjësë së kredisë bujqësore, për garancitë mbi 50,000 euro. Garancioni mund të jetë edhe me përqindje më të ulët.
 • Garancitë do të ofrohen për bizneset e regjistruara në ARBK apo për fermerët që posedojnë Certifikatë të Fermerit dhe NIF (Numër Identifikues të Fermës)
 • Garancitë do të ofrohen edhe për projektet investuese në sektorin e agros
 • Shuma minimale e agro kredisë është  3,000 euro.
 • Shuma maksimale e agro kredisë është  3,000,000 euro.
 • Ekspozimi maksimal i garancisë që FKGK mund t’i ofrojë huamarrësit ose grupit të ndërlidhur të huamarrësit do të jetë 500,000 euro, ndërsa madhësia maksimale e ekspozimit kreditorë do të jetë 5,000,000 euro.
 • Afati maksimal i kthimit të agro kredisë së garantuar do të jetë 120 muaj
 • Garantohen me kushte të volitshme të gjitha agro kreditë që  kapital pune, mjete fikse apo investime kapitale
 • Tipi i garancisë është revolvues
 • Periudha e përfshirjes është dy vite (deri në tetor 2024)

CILI ËSHTË PROCESI I APLIKIMIT DHE VENDIMARRJES?

 • Huamarrësi potencial (agrobiznesi i regjistruar në ARBK apo fermeri me NIF) nuk aplikon për garanci në FKGK, por aplikon për kredi në njërën nga Institucionet e Regjistruara Financiare të FKGK-së
 • Institucioni i Regjistruar Financiar pasi që të kryen analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit dhe nëse kompania i plotëson kriteret e FKGK-së atëherë Institucioni Financiar përkatës do e vendosë kredinë nën garancinë kreditore të FKGK-së