Personeli
Alban Kastrati

Alban Kastrati

Menaxher i Lartë i Riskut

Lexo më shumë

Albani ka më shumë se 11 vjet përvojë në sektorin bankar. Ai ka shërbyer në pozita të ndryshme menaxheriale si Menaxher i Alokimit të Kredive Biznesore, Zëvendës Drejtor i Departamentit Komercial dhe Korporatave dhe Koordinator i Kredive.

Në FKGK Albani është përgjegjës për riskun kreditor dhe operacional. Albani është ekonomist me profesion me titull në Banka e Financa i diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, si dhe ka ndjekur studimet në shkallën Master në fushën e Administrimit të Biznesit në Universitetin e Lubljanës.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 204

Albulena Lubishtani

Albulena Lubishtani

Specialiste për Monitorim dhe Vlerësim

Lexo më shumë

Albulena është ekonomiste me përvojë disavjeçare. Ajo ka mbaruar PhD në lëminë Ekonomiks në  një universitet në Mbretërinë e Bashkuar dhe posedon njohuri të gjera për metodologjitë e evaluimit.

Albulena është entuziaste pas modelimit ekonometrik dhe analizës së të dhënave. Interesi i saj varion nga ekonomia e punës, sektori financiar, ekonomia gjinore dhe arsimi.

Gjatë punës së saj, ka aplikuar metodologji të ndryshme tw evaluaimit. Ajo gjithashtu ka më shumë se dhjetë vjet përvojë në mësimdhënie të lëndëve në drejtimin ekonomi.

Në FKGK, Albulena është e angazhuar si konsulente/specialiste në Monitorim dhe Vlerësim..

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 216

Anita Toçi

Anita Toçi

Specialiste për Relacione me Publikun dhe Komunikim

Lexo më shumë

Anita,  ka përvojë të gjatë pune në media,  sektorin bankar si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. Përvoja e saj e punës përfshinë lëminë e marketingut dhe komunikimit. Gjithashtu, për disa vite ka qenë e angazhuar si ligjeruese e lëndës “Parimet e reklamimit” në RIT Kosova. E diplomuar në Universitetin e Prishtinës, në degën e Matematikës; si dhe ka mbaruar  MBA në Bled të Sllovenisë.

Në FKGK, Anita është e angazhuar si specialiste për komunikim dhe relacione me publikun.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 203

Aulona Selishta

Aulona Selishta

Specialiste për Raportim dhe Menaxhim të të Dhënave

Lexo më shumë

Aulona ka përvojë disa vjeçare në analizimin e të dhënave dhe hulumtin në Institutin GAP –organizatë jo qeveritare dhe Specialiste në Retail në Bankën për Biznes.

Aulona ka përfunduar studimet bachelor për “Ekonomi të Aplikuar dhe Menaxhment” nëUniversitetin e Prishtinës ku gjatë studimeve ka përfunduar një semester në Nysa, Poloni.Ajo, gjithashtu ka përfunduar trajnimet në fushën e Data Science në Creative Hub Kosova.Në FKGK, Aulona është e angazhuar si Specialiste për raportim dhe menaxhim të të dhënave.

[email protected]

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Drejtor Menaxhues

Lexo më shumë

Besniku ka më shumë se 15 vjet experiencë pune në sektorin bankar në Kosovë dhe Shqipëri. Gjatë përvojës së tij profesionale në bankë, ai ka punuar në pozita të ndryshme menaxheriale, kryesisht duke u përqendruar në zhvillimin e biznesit bankar në sektorin e NVM-ve. Pozitat e fundit përfshijnë anëtar i bordit drejtues, përgjegjës për zhvillimin e biznesit në ProCredit Bank në Kosovë dhe më vonë në ProCredit Bank Shqipëri. Besniku është ekspert në veprimtarinë bankare dhe ka përvojë të gjërë lidhur me NVM-të, sfidat dhe mundësitë që këto struktura të biznesit po përballen në treg.

Në FKGK Besniku është Drejtor Menaxhes si dhe Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare. Besniku ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa, mban titull master në Administrim Biznesi – Menaxhimi Financiar në Universitetin e Lubjanës. Përveç kësaj, në korrik të vitit 2011 ai u diplomua në Akademinë ProCredit në Furth, Gjermani.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 207

Liridona Sopa

Liridona Sopa

Specialiste për Financa

Lexo më shumë

Liridona ka më shumë se 10 vite përvojë pune në sektorin e shërbimeve të sigurisë në Kosovë. Karrierën e saj profesionale e filloi në Deloitte Kosova në departamentin e auditimit për të vazhduar zhvillimin tutje në fushën e auditimit të jashtëm në EY Kosova. Më pas vazhdoi karrierën e saj në Shoqatën e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës (ShKCAK/SCAAK) në departamentin e menaxhimit të cilësisë për pajtueshmëri me standardet. Liridona mban titullin Master në Banka, Financa dhe Auditim, në Universitetin e Prishtinës, si dhe titullin profesional Kontabilist i Certifikuar nga ShKCAK/SCAAK.

Në FKGK Liridona është e angazhuar në cilësinë e specialistes për financa.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 206

Burbuqe Guri

Burbuqe Guri

Specialiste e Kontrollit

Lexo më shumë

Burbuqja ka përvojë të gjatë në sektorin bankar. Ka shërbyer në ProCredit Bank në Departamentin e Kredive dhe Përkrahjes së Biznesit kryesisht në fushën e administrimit të kredive.  Ka mbaruar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Banka dhe Financa,  ndërsa vazhdon studimet në Shoqatën e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës.

Në FKGK Burbuqja është përgjegjëse për kontrollin e Portofolit Garantues.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 216

Kastriot Këpuska

Kastriot Këpuska

Projekt Menaxher

Lexo më shumë

Kastrioti ka më shumë se 13 vite përvojë në sektorin bankar. Gjatë kësaj kohe ka shërbyer në zhvillimin e portofolios së agrobizneseve në ProCredit Bankë dhe së fundi në TEB Bankë, ku ka themeluar me sukses Departamentin e Agrobizneseve si dhe ka ndihmuar në krijimin e produkteve unike dhe të dizajnuara enkas për fermerë. Para sektorit bankar, ai ka përvojë edhe në organizata të huaja ku ka ndihmuar në konsolidimin e sektorit të përpunimit të qumështit. Po ashtu ai ka pervojë edhe në ligjërimin e lëndës së Politikave të Përbashkëta Bujqësore të Bashkimit Evropian.

Në FKGK Kastrioti është përgjegjës për implementimin e Agro Dritares, projekt i mbështetur nga  Qeveria Gjermane, me ndërmjetësim të Bankës Gjermane për Zhvillim – KfW. Kastrioti është mjek veterinar me profesion dhe ka të kryer Fakultetin e Mjekësisë Veterinare pranë Univerzitetit Bujqësor në Tiranë. Ai mban titullin Master i Shkencave pranë të njejtit Univerzitet dhe i ka ndjekur studimet në shkallën Master për Integrime Ekonomike Evropiane në Kosovë.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 203

Nora Arifi

Nora Arifi

Menaxhere e Lartë e Portofolit

Lexo më shumë

Nora ka më shumë se 14 vite përvoje në sektorin bankar në Kosovë duke shërbyer kryesisht në pozita menaxhuese si Shefe e Menaxhimit të Produkteve, Shefe e Departamentit të Bizneseve të Vogla dhe Bujqësore, si dhe Menaxhere e Degës. Ajo  ka qenë e angazhuar në shumë fusha të ndërlidhura me zhvillimin e biznesit bankar, siç është përgatitja e Strategjisë së Biznesit, Politikave e Procedurave të Riskut Kreditor, duke kontribuar në themelimin e Njësisë Mjedisore në bankën e saj, si dhe çështje të tjera të resurseve njerëzore, siç është rekrutimi dhe trajnimi i personelit. Ajo gjithashtu ka qenë e angazhuar si ligjëruese në Qendrën e Trajnimeve ProCredit, Akademinë Rajonale në Veles, si dhe ProCredit Holding në Frankfurt.

Në FKGK Nora është përgjegjëse për zhvillimin e portofolit të garancisë si dhe zhvillimin e marrëdhënieve me palët relevante. Nora është ekonomiste me profesion, me titull në Menaxhim e Informatikë, si dhe ka ndjekur studimet në shkallën Master në fushën e Menaxhimit të Përgjithshëm Ndërkombëtar.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 206

Verë Kadriu

Verë Kadriu

Zyrtare për Administrate dhe Përkthime

Lexo më shumë

Vera është Asistente për administratë dhe përkthime, me përvoje 5 vjeçare në sektorin privat dhe atë të pavarur. Ajo ka shërbyer si Menaxhere për Kujdes ndaj Klientit në kompaninë private të marketingut Advertising Studio D-Line, kurse para kësaj si Asistente e sektorit të veshmbathjes në projektin EMPOWER Private Sector/ USAID.

Në FKGK, Vera është përgjegjëse për ekzekutimin e punëve administrative rreth zyrës, asistimin në organizimin e ngjarjeve si dhe në asistimin e përkthimeve të dokumentacionit të brendshëm. Vera mban titullin Bachelor në Marketing, nga Universiteti i Prishtinës.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 200

Vilson Ukaj

Vilson Ukaj

Specialist i Lartë Ligjor

Lexo më shumë

Vilsoni ka më shumë se 13 vite eksperiencë pune në legjislacion në fushën e financave publike dhe sistemit financiar. Gjatë përvojës profesionale në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ka mbështetur punën e Komisionit për Buxhet dhe Financa, me analiza teknike dhe këshilla ligjore për marrëveshjet ndërkombëtare financiare, legjislacionit që rregullojnë fushën e sistemit fiskal, sistemit bankar, pensional, të sigurimeve, dhe ligjeve tjera të miratuara në Kuvend, në aspekt të vlerësimit të ndikimit të tyre buxhetor dhe financiar.

Në FKGK, Vilsoni është përgjegjës për të gjitha aspektet ligjore të FKGK-së. Ai shërben si zyrtar i pajtueshmërisë, dhe gjithashtu si Sekretar i Bordit të Drejtorëve dhe Komiteteve të Bordit. Vilsoni ka diplomë Baçelor për Drejtësi në Fakultetin Juridik të UP-së.  Ka përfunduar studimet Master në fushën e Shkencave Juridike-Financiare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinë, dhe ka ndjekur një Master të dytë në fushën e Menaxhimit Publik në Universitetin “Herite School of Governance” në Berlin, Gjermani.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 202

Vjosa Kelmendi

Vjosa Kelmendi

Menaxhere e Lartë e Financave dhe Administratës

Lexo më shumë

Vjosa ka shumë vite përvojë në sektorin bankar, ku ka zhvilluar përvojë të gjerë në banka, financa e kontabilitet.

Në FKGK përgjegjësitë e saj përfshijnë hartimin e procedurave të kontabilitetit financiar në lidhje me formimin dhe zhvillimin e FKGK-së si dhe menaxhimi financiar poashtu dhe administrativ i institucionit. Ajo ka diplomë Bachelor në Banka e Financa, si dhe diplomë Master në Financa e Kontabilitet.

[email protected]

+383 38 225 600 ext. 208