Personeli
Besnik Berisha

Besnik Berisha

Drejtor Menaxhues

Besniku ka më shumë se 15 vjet experiencë pune në sektorin bankar në Kosovë dhe Shqipëri. Gjatë përvojës së tij profesionale në bankë, ai ka punuar në pozita të ndryshme menaxheriale, kryesisht duke u përqendruar në zhvillimin e biznesit bankar në sektorin e NVM-ve. Pozitat e fundit përfshijnë anëtar i bordit drejtues, përgjegjës për zhvillimin e biznesit në ProCredit Bank në Kosovë dhe më vonë në ProCredit Bank Shqipëri. Besniku është ekspert në veprimtarinë bankare dhe ka përvojë të gjërë lidhur me NVM-të, sfidat dhe mundësitë që këto struktura të biznesit po përballen në treg.

Në FKGK Besniku është Drejtor Menaxhes si dhe Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare. Besniku ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa, mban titull master në Administrim Biznesi – Menaxhimi Financiar në Universitetin e Lubjanës. Përveç kësaj, në korrik të vitit 2011 ai u diplomua në Akademinë ProCredit në Furth, Gjermani.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 207

Alban Kastrati

Alban Kastrati

Menaxher i Lartë i Riskut

Albani ka më shumë se 11 vjet përvojë në sektorin bankar. Ai ka shërbyer në pozita të ndryshme menaxheriale si Menaxher i Alokimit të Kredive Biznesore, Zëvendës Drejtor i Departamentit Komercial dhe Korporatave dhe Koordinator i Kredive.

Në FKGK Albani është përgjegjës për riskun kreditor dhe operacional. Albani është ekonomist me profesion me titull në Banka e Financa i diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, si dhe ka ndjekur studimet në shkallën Master në fushën e Administrimit të Biznesit në Universitetin e Lubljanës.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 204

Anita Toçi

Anita Toçi

Specialiste për Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun

SHMNAnita,  ka përvojë të gjatë pune në media – në grupin medial Koha në sektorin bankar – Raiffeisen Bank, si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. Përvoja e saj e punës përfshinë fushën e marketingut dhe marrëdhënieve me publikun. Gjithashtu, ka qenë e angazhuar si ligjeruese e lëndës “Parimet e reklamimit” në RIT Kosova.

Në FKGK, Anita është përgjegjëse për Marketing dhe Mardhënie me Publikun në cilësinë e specialistes. Ka diplomuar në FSHMN, dega e Matematikës, në Universitetin e Prishtinës si dhe ka përfunduar Masterin për Biznes dhe Administratë në Bled të Sllovenisë.

 [email protected]

+383 38 225 600 ext. 203

Blert Gjinolli

Blert Gjinolli

Ekspert Mjedisor dhe Social

Blerti ka përvojë disa vjeçare në sektorin e mjedisit dhe energjisë së ripërtrishme. Ai ka qenë i angazhuar si ekspert mjedisor dhe social për hartimin dhe draftimin e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social si dhe për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis sipas politikave të Bankës Botërore. Ai poashtu ka bërë mbikëqyrje dhe menaxhim  të projekteve të energjisë solare.

Në FKGK, Blerti është përgjegjës për implementimin e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social. Ai është Inxhinier i Mjedisit me profesion dhe ka përfunduar studimet Master në Universitetin e Talinit në Estoni.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 206

 

Burbuqe Guri

Burbuqe Guri

Asistente e Financave dhe Administratës

Burbuqja ka përvojë të gjatë ne sektorin bankar.Ka shërbyer në ProCreditBank në Departamentin e Kredive dhe Përkrahjes se Biznesit kryesisht në fushën e administrimit të kredive. 

Në FKGK Burbuqja është e angazhuar në Departamentin e Financave dhe Administratës për punët që ndëlidhen me fushën përkatëse, mbështetur nga Korporata e Sifidave të Mileniumit (Millennium Challenge Corporation – MCC). Ka mbaruar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Banka dhe Financa ndërsa vazhdon studimet në Shoqatën e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 216

Jeton Rexhepi

Jeton Rexhepi

Ekspert i Riskut Kreditor për Financim të Projekteve

Jetoni ka më shumë se 8 vite përvojë në bankar. Ai ka shërbyer në pozita të ndryshme brenda departamentit të Riskut Kreditor në ProCredit Bank. Para kësaj periudhe, ai kishte përvojë edhe në fushën e financave në Organizata Joqeveritare.

Në FKGK Jetoni është angazhuar në implementimin e projektit të Prodhuesve të Pavarur të Energjisë Elektrike nga Burimet e Rinovueshme të Energjise (RE), projekt i mbështetur nga Korporata e Sifidave të Mileniumit (Millennium Challenge Corporation – MCC). Ai ka diplomë Bachelor në Menaxhment dhe Informatike, si dhe diplomë Master në Ekonomiks në Universitetin e Prishtinës. Po ashtu  në vitin 2017 ai u diplomua në Akademinë për Bankier të Rinjë në ProCredit Academy në Furth, Gjermani. Gjatë vitit 2019 ai ka fituar titullin si Kontabilist i Çertifikuar në SCAAK.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 217

Kastriot Këpuska

Kastriot Këpuska

Agro Ekspert

Kastrioti ka më shumë se 13 vite përvojë në sektorin bankar. Gjatë kësaj kohe ka shërbyer në zhvillimin e portofolios së agrobizneseve në ProCredit Bankë dhe së fundi në TEB Bankë, ku ka themeluar me sukses Departamentin e Agrobizneseve si dhe ka ndihmuar në krijimin e produkteve unike dhe të dizajnuara enkas për fermerë. Para sektorit bankar, ai ka përvojë edhe në organizata të huaja ku ka ndihmuar në konsolidimin e sektorit të përpunimit të qumështit. Po ashtu ai ka pervojë edhe në ligjërimin e lëndës së Politikave të Përbashkëta Bujqësore të Bashkimit Evropian. 

Në FKGK Kastrioti është përgjegjës për implementimin e Agro Dritares, projekt i mbështetur nga  Qeveria Gjermane, me ndërmjetësim të Bankës Gjermane për Zhvillim – KfW. Kastrioti është mjek veterinar me profesion dhe ka të kryer Fakultetin e Mjekësisë Veterinare pranë Univerzitetit Bujqësor në Tiranë. Ai mban titullin Master i Shkencave pranë të njejtit Univerzitet dhe i ka ndjekur studimet në shkallën Master për Integrime Ekonomike Evropiane në Kosovë.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 203

Nora Arifi

Nora Arifi

Menaxhere e Lartë e Garancioneve

Nora ka më shumë se 14 vite përvoje në sektorin bankar në Kosovë duke shërbyer kryesisht në pozita menaxhuese si Shefe e Menaxhimit të Produkteve, Shefe e Departamentit të Bizneseve të Vogla dhe Bujqësore, si dhe Menaxhere e Degës. Ajo është angazhuar në shumë fusha të ndërlidhura me zhvillimin e biznesit bankar, siç është përgatitja e Strategjisë së Biznesit, Politikave e Procedurave të Riskut Kreditor, duke kontribuar në themelimin e Njësisë Mjedisore në bankën e saj, si dhe çështje të tjera të resurseve njerëzore, siç është rekrutimi dhe trajnimi i personelit. Ajo gjithashtu është e angazhuar si ligjëruese në Qendrën e Trajnimeve ProCredit, Akademinë Rajonale në Veles, si dhe ProCredit Holding në Frankfurt.

Në FKGK Nora është përgjegjëse për zhvillimin e portofolit të garancisë si dhe zhvillimin e marrëdhënieve me palët relevante. Nora është ekonomiste me profesion, me titull në Menaxhim e Informatikë, si dhe ka ndjekur studimet në shkallën Master në fushën e Menaxhimit të Përgjithshëm Ndërkombëtar.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 206

Verë Kadriu

Verë Kadriu

Asistente për Administrate dhe Përkthime

Vera është Asistente për administratë dhe përkthime, me përvoje 5 vjeçare në sektorin privat dhe atë të pavarur. Ajo ka shërbyer si Menaxhere për Kujdes ndaj Klientit në kompaninë private të marketingut Advertising Studio D-Line, kurse para kësaj si Asistente e sektorit të veshmbathjes në projektin EMPOWER Private Sector/ USAID.

Në FKGK, Vera është përgjegjëse për ekzekutimin e punëve administrative rreth zyrës, asistimin në organizimin e ngjarjeve si dhe në asistimin e përkthimeve të dokumentacionit të brendshëm. Vera mban titullin Bachelor në Marketing, nga Universiteti i Prishtinës.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 200

Vilson Ukaj

Vilson Ukaj

Zyrtar i Lartë Ligjor

Vilsoni ka më shumë se 13 vite eksperiencë pune në legjislacion në fushën e financave publike dhe sistemit financiar. Gjatë përvojës profesionale në Kuvend e Republikës së Kosovës, ai ka mbështetur punën e Komisionit për Buxhet dhe Financa, me analiza teknike dhe këshilla ligjore në procesin e shqyrtimit të ligjeve vjetore të buxhetit të republikës së Kosovës, marrëveshjeve ndërkombëtare financiare, legjislacionit që rregullojnë fushën e sistemit fiskal, sistemit bankar, pensional, atë të sigurimeve, dhe ligjeve tjera që janë miratuar në Kuvend, në aspekt të vlerësimit të ndikimit të tyre buxhetor dhe financiar. 

Në FKGK, Vilsoni është përgjegjës për të gjitha aspektet ligjore të FKGK-së. Ai shërben si zyrtar i pajtueshmërisë, dhe gjithashtu si Sekretar i Bordit të Drejtorëve dhe Komiteteve të Bordit. Vilsoni ka diplomë Baçelor i Drejtësisë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ai ka përfunduar studimet në shkallën Master në fushën e Shkencave Juridike-Financiare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinë, dhe ka ndjekur një Master të dytë në fushën e Menaxhimit Publik në Universitetin “Herite School of Governance” në Berlin, Gjermani. 

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 202

Vjosa Kelmendi

Vjosa Kelmendi

Menaxhere e Lartë e Financave dhe Administratës

Vjosa ka shumë vite përvojë në sektorin bankar, ku ka zhvilluar përvojë të gjerë në banka, financa e kontabilitet.

Në FKGK përgjegjësitë e saj përfshijnë hartimin e procedurave të kontabilitetit financiar në lidhje me formimin dhe zhvillimin e FKGK-së si dhe menaxhimi financiar poashtu dhe administrativ i institucionit. Ajo ka diplomë Bachelor në Banka e Financa, si dhe diplomë Master në Financa e Kontabilitet.

[email protected] 
+383 38 225 600 ext. 208