Personeli
Besnik Berisha

Besnik Berisha

Drejtor Menaxhues

Besniku ka më shumë se 15 vjet experiencë pune në sektorin bankar në Kosovë dhe Shqipëri. Gjatë përvojës së tij profesionale në bankë, ai ka punuar në pozita të ndryshme menaxheriale, kryesisht duke u përqendruar në zhvillimin e biznesit bankar në sektorin e NVM-ve. Pozitat e fundit përfshijnë anëtar i bordit drejtues, përgjegjës për zhvillimin e biznesit në ProCredit Bank në Kosovë dhe më vonë në ProCredit Bank Shqipëri. Besniku është expert në veprimtarinë bankare dhe ka përvojë të gjërë lidhur me NVM-të, sfidat dhe mundësitë që këto struktura të biznesit po përballen në treg. Ne FKGK Besniku është Drejtor Menaxhes si dhe Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare. Besniku ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa, mban titull master në Administrim Biznesi – Menaxhimi Financiar në Universitetin e Lubjanës. Përveç kësaj, në korrik të vitit 2011 ai u diplomua në Akademinë ProCredit në Furth, Gjermani.

[email protected]
+381 38 225 600 ext. 207

Alban Kastrati

Alban Kastrati

Menaxher i Lartë i Riskut

Albani ka më shumë se 11 vjet përvojë në sektorin bankar. Ai ka shërbyer në pozita të ndryshme menaxheriale si Menaxher i Alokimit të Kredive Biznesore, Zëvendës Drejtor i Departamentit Komercial dhe Korporatave dhe Koordinator i Kredive.

Në FKGK Albani është përgjegjës për riskun kreditor dhe operacional. Albani është ekonomist me profesion me titull në Banka e Financa i diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, si dhe ka ndjekur studimet në shkallën Master në fushën e Administrimit të Biznesit në Universitetin e Lubljanës.

[email protected]
+381 38 225 600 ext. 204

 

Kastriot Këpuska

Kastriot Këpuska

Agro Ekspert

Kastrioti ka më shumë se 13 vite përvojë në sektorin bankar. Gjatë kësaj kohe ka shërbyer në zhvillimin e portofolios së agrobizneseve në ProCredit Bankë dhe së fundi në TEB Bankë, ku ka themeluar me sukses Departamentin e Agrobizneseve si dhe ka ndihmuar në krijimin e produkteve unike dhe të dizajnuara enkas për fermerë. Para sektorit bankar, ai ka përvojë edhe në organinzata të huaja ku ka ndihmuar në konsolidimin e sektorit të përpunimit të qumështit. Po ashtu ai ka pervojë edhe në ligjërimin e lëndës së Politikave të Përbashkëta Bujqësore të Bashkimit Evropian. Në FKGK, Kastrioti është përgjegjës për implementimin e Agro Dritares. Kastrioti është mjek veterinar me profesion dhe ka të kryer Fakultetin e Mjekësisë Veterinare pranë Univerzitetit Bujqësor në Tiranë. Ai mban titutllin Master i Shkencave pranë të njejtit Univerzitet dhe i ka ndjekur studimet ne shkallën Master për Integrime Ekonomike Evropiane në Kosovë.

[email protected]
+381 38 225 600 ext. 203

Nora Arifi

Nora Arifi

Menaxhere e Lartë e Garancioneve

Nora ka më shumë se 14 vite përvoje në sektorin bankar në Kosovë duke shërbyer kryesisht në pozita menaxhuese si Shefe e Menaxhimit të Produkteve, Shefe e Departamentit të Bizneseve të Vogla dhe Bujqësore, si dhe Menaxhere e Degës. Ajo është angazhuar në shumë fusha të ndërlidhura me zhvillimin e biznesit bankar, siç është përgatitja e Strategjisë së Biznesit, Politikave e Procedurave të Riskut Kreditor, duke kontribuar në themelimin e Njësisë Mjedisore në bankën e saj, si dhe çështje të tjera të resurseve njerëzore, siç është rekrutimi dhe trajnimi i personelit. Ajo gjithashtu është e angazhuar si ligjëruese në Qendrën e Trajnimeve ProCredit, Akademinë Rajonale në Veles, si dhe ProCredit Holding në Frankfurt. Në FKGK, është përgjegjëse për zhvillimin e portofolit të garancisë si dhe zhvillimin e marrëdhënieve me palët relevante. Nora është ekonomiste me profesion, me titull në Menaxhim e Informatikë, si dhe ka ndjekur studimet në shkallën Master në fushën e Menaxhimit të Përgjithshëm Ndërkombëtar.

[email protected]
+381 38 225 600 ext. 206

Vjosa Kelmendi

Vjosa Kelmendi

Menaxhere e Lartë e Financave dhe Administrates

Vjosa ka shumë vite përvojë në sektorin bankar, ku ka zhvilluar përvojë të gjerë në banka, financa e kontabilitet. Përgjegjësitë e saj në FKGK përfshijnë hartimin e procedurave të kontabilitetit financiar në lidhje me formimin dhe zhvillimin e FKGK-së si dhe menaxhimi financiar poashtu dhe administrativ i institucionit. Ajo ka diplomë Bachelor në Banka e Financa, si dhe diplomë Master në Financa e Kontabilitet.

[email protected]
+381 38 225 600 ext. 208

Verë Kadriu

Verë Kadriu

Asistente per Administrate dhe Perkthime

Vera është Asistente për administratë dhe përkthime, me përvoje 5 vjeçare në sektorin privat dhe atë të pavarur. Ajo ka shërbyer si Menaxhere për Kujdes ndaj Klientit në kompaninë private të marketingut Advertising Studio D-Line, kurse para kësaj si Asistente e sektorit të veshmbathjes në projektin EMPOWER Private Sector/ USAID. Në FKGK, Vera është përgjegjëse për ekzekutimin e punëve administrative rreth zyrës, asistimin në organizimin e ngjarjeve si dhe në asistimin e përkthimeve të dokumentacionit të brendshëm. Vera mban titullin Bachelor në Marketing, nga Universiteti i Prishtinës.

[email protected]
+381 38 225 600 ext. 200