INSTITUCIONET FINANCIARE PARTNERE

Institucionet financiare të regjistruara në Fondin Kosovar për Garanci Kreditore janë:

KRITERET PËR REGJISTRIM TË INSTITUCIONEVE FINANCIARE

FKGK mund të regjistrojë Institucione Financiare kredidhënëse (Bankat, IMF-të, IBJF-të) të cilat janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Për tu regjistriuar në FKGK, IF duhet t’i plotësojë kriteret në vijim:

– Të ketë gjendje të shëndoshë financiare, dëshmuar me cilësinë e kënaqshme të aseteve, kapital adekuat, fitim të qëndrueshme, likuiditet të pranueshëm;
– Të ketë strukturë të kënaqshme të qeverisjes korporative dhe politika dhe procedura të shëndosha të sigurimit të kredive;
Të ketë miratuar apo janë në proces të adaptimit të standardit të rrezikut mjedisor për kredidhënie, i cili do të sigurojë që kreditë do të përmbushin kriteret mjedisore;
– Të ketë program gjithëpërfshirës dhe efektiv të përputhshmërisë me LPP/LFT( Luftimi i Pastrimit të Parave dhe Luftimi i Financimit të Terrorizmit) dhe të zbatojë të gjitha kërkesat sipas ligjit nr. 03/L-196 (për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit)
– Të ketë reputacion të mirë në treg;
– Të ketë struktura të menaxhimit të rrezikut në nivel të pranueshëm në përputhje me standardet dhe kërkesat e FKGK;
– Të ketë strukturë të kënaqshme për menaxhimin e cilësisë së portofolit;
– Të ketë së paku tre (3) vite jet përvojë ekzistuese në tregun e NMVM-ve, gatishmëri dhe plan të qartë për të depërtuar më tej në segmentin e NMVM-ve;
Të ketë gatishmërinë për të marrë më shumë rrezik, duke kredituar kategoritë, siç janë gratë në biznes, bizneset fillestare, bizneset me më pak kolateral, etj.

Kriteret e mëposhtme mund të çojnë në refuzimin e aplikacionit:

– Nëse parashtruesi i kërkesës nuk i plotëson kërkesat e kapitalit rregullator (dëshmuar me raportin e fundit të auditimit);
– Nëse IF aplikuese ka KJP më të lartë se 15% në kredi të biznesit;
– Nëse IF aplikuese, bordi i saj ose menaxhmenti i lartë, i nënshtrohen ndonjë veprimi përmbarimor ose ndëshkimeve nga BQK-ja;
– Nëse IF aplikuese nuk ka minimumin prej tri viteve të veprimit në tregun e NMVM.