DRITARJA GRATË NË BIZNES

Dritarja për Gratë në Biznes ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për gratë ndërmarrëse si dhe avancimin e njohurive financiare. Përmes kësaj mbështetje,  pritet që të ndikojmë në sigurinë financiare, dhe fuqizimin financiar dhe të pavarur të grave.

Kjo dritare ofrohet me kushte të favorshme për sa i përket riskut të kredisë, për të rritur besimin e Institucioneve të Regjistruara Financiare në kreditimin e këtij segmenti të rëndësishëm të tregut, i cili përmes mbështetjes financiare, do të sigurojë pozicionim në treg, zgjërim në tregjet ndërkombëtare, gjenerim të punësimit si dhe mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit tonë.

E veçanta e kësaj dritare është se, përpos komponentit financiar, do të ofrojë edhe komponentin jofinanciar ose programin e asistencës teknike për gratë në biznes të cilat do të mbështeten në aspektin e:

 • Ngritjes së kapaciteteve (edukimi financiar dhe formalizimi),
 • Rrjetëzimit, si dhe
 • Mentorimit

 NDËRMJETËSUESIT 

*Banka Ekonomike Sh.A.   *Banka Kombëtare Tregtare   *Banka për Biznes Sh.A.    *NLB Bank    * ProCredit Bank Kosovo J.S.C    *TEB Sh.A.   * Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

CILAT BIZNESE KUALIFIKOHEN? 

Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto:

 • NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni.
 • NMVM-të në pronësi ose në bashkëpronësi nga më së paku një grua ose të udhëhiqet nga të paktën një grua në një pozicion ekzekutiv.
 • NMVM-të që kanë regjistrim të biznesit.
 • Një huamarrës/biznes i  kualifikuar duhet të jetë të paktën në pronësi të një qytetareje  banore të përhershme të Kosovës.
 • NMVM–të  që  kanë më pak se 250  punonjës.

 CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA PËR GRATË NË BIZNES? 

Kreditë e kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares për Gratë në Biznes:

 • Shuma minimale e kredisë është  3,000 euro.
 • Shuma maksimale e kredisë është 50,000 euro. 
 • Shuma maksimale e garancisë është 35,000 euro. 
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë së garantuar deri 84 muaj,
 • Qëllimi i kredisë mund të jetë për investime afatgjata si dhe për kapital punues.

   CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË? 

 • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 70% të kryegjësë së kredisë,
 • Kufiri maksimal i humbjes do të jetë  30%,
 • Tipi i garancisë: Revolvues.

  CILAT JANË PËRFITIMET? 

Për NMVM-të  

 • Rritje e qasjes në financa,
 • Kushte më të favorshme për gratë në biznes,
 • Potencialisht norma preferenciale të interesit,
 • Reduktim i kolateralit,
 • Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesave për kredi,
 • Qëndrueshmëri e biznesit.

 Për Institucionet e Regjistruara Financiare

 • Ulje e kostos së rrezikut,
 • Lirimi i kapitalit,
 • Mbulimi i humbjeve në tërësi,
 • Ulje e rrezikut kreditor,
 • Rritje e portofolit kreditor,
 • Rritje e të hyrave nga shitja e produkteve tjera.

CILI ËSHTË PROCESI I APLIKIMIT DHE VENDIMARRJES?

 • Huamarrësi potencial nuk aplikon për garanci në FKGK, por aplikon për kredi në njërën nga Institucionet e Regjistruara Financiare të FKGK-së,
 • Institucioni i Regjistruar Financiar pasi t’i kryejë analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit dhe nëse biznesi  i plotëson kriteret e FKGK-së,  atëherë Institucioni Financiar përkatës do e vendosë kredinë nën garancinë kreditore të FKGK-së.