BASHKËPUNËTORËT

FKGK bashkëpunon me institucione kredibile ndërkombëtare në mënyrë që të arrijë objektivat, synimet dhe për të rritur tutje potencialin garantues, qëndrueshmërinë, reputacionin dhe kredibilitetin në sektor.

AGJENCIONI SUEDEZ PËR ZHVILLIM DHE BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR – SIDA

Lexo më shumë   →

BANKA BOTËRORE

Lexo më shumë   →

FONDI INVESTUES EVROPIAN-EIF

Lexo më shumë   →

MFK / MCC

Lexo më shumë   →