BORDI I DREJTORËVE

Në përputhje me Ligjin mbi themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore , FKGK  qeveriset nga Bordi i Drejtorëve i përbërë nga shtatë (7) anëtarë:

A.Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë e Republikës së Kosovës;

B.Një  (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës;

C. Katër (4) anëtarë të pavarur, të emëruar nga donatorët; dhe

D. Drejtori menaxhues i FKGK sipas detyrës zyrtare

Anëtarët aktual të Bordit të drejtorëve në FKGK janë:

Rinor Gjonbalaj

Rinor Gjonbalaj

Kryesues i Bordit dhe anëtar i pavarur i Bordit

Arta Hoxha

Arta Hoxha

Anëtare e pavarur e Bordit

Besnik Berisha

Besnik Berisha

Drejtor menaxhues i FKGK dhe anëtar i Bordit

Kreshnik Kurtishi

Kreshnik Kurtishi

Anëtar i pavarur i Bordit

Melih Cadirci

Melih Cadirci

Anëtar i pavarur i Bordit

Nol Buzhala

Nol Buzhala

Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare

Salvador Elmazi

Salvador Elmazi

Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare