FONDI INVESTUES EVROPIAN – EIF

COSME – Konkurrueshmëria e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

Marrëveshja COSME ndërmjet EIF dhe FKGK është nënshkruar më 14 maj 2019. Vlera e kredive të mbështetura për NVM pritet të arrijë deri në 90,000,000 € për një periudhë prej dy vitesh.

COSME është programi i BE për Konkurrueshmërinë e Ndërmarrjeve dhe NVM-ve, duke filluar nga viti 2014 deri në vitin 2020, me buxhet prej 2.3 miliardë €.

COSME është një program i zbatimit të kornizës së Aktit të Biznesit të Vogël (SBA) i cili reflekton vullnetin politik të Komisionit për të njohur rolin qendror të NVM-ve në ekonominë e BE-së.

Një nga objektivat kryesore të COSME-it është të sigurojë qasje më të madhe për financimin e NVM-ve në faza të ndryshme të ciklit të jetës së tyre: krijimi, zgjerimi ose transferimi i biznesit. Për të arritur këtë objektiv, BE do të mobilizojë hua dhe investime të kapitalit për NVM-të.