DRITARJA GROW

GROW – Dritarja e Rimëkëmbjes dhe Mundësive të Gjelbëra ka për qëllim të mbështes qasjen në financa duke mbështetur IRF-të

për financimet që ato do t’i bëjnë në fushën e energjisë së ripërtëritshme dhe efiçencës së energjisë.

INSTITUCIONET E REGJISTRUARA FINANCIARE partnere për GROW  janë:

 • Banka Ekonomike
 • Banka Kombëtare Tregtare (BKT)
 • Banka për Biznes
 • NLB Banka
 • ProCredit Bank Kosovo J.S.C.

  CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË? 

  • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 50% të kryegjësë së kredisë por jo më shumë se 500,000 euro.
  • Kufiri maksimal i humbjes do të jetë  30%
  • Tipi i garancisë: Revolvues

  CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA GROW? 

  Kreditë që mund të përfitojnë nga skema garantuese GROW duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Shuma maksimale e kredisë është 3,000,000 euro. 
  • Shuma minimale e kredisë është 3,000 euro.
  • Shuma maksimale e ekspozimit kreditor është 1,000,000 euro. 
  • Shuma maksimale e garancisë është 500,000 euro. 
  • Maturitet i kredisë së garantuar deri 84 muaj
  • Qëllimi i kredisë ti dedikohet investimit në efiçiencën e energjisë dhe energjisë së ripërtrishme në shkallë të vogël (erë, diellore, biomasë ose energji gjeotermale) deri në 400 kw.

   CILAT JANË PËRFITIMET? 

  Për NMVM-të

  • Rritje e qasjes në financa
  • Ndikim i ulët në mjedis 
  • Zvogëlim i faturave të energjisë elektrike
  • Kushte më të favorshme
  • Potencialisht norma preferenciale të interesit
  • Reduktim i kolateralit
  • Qëndrueshmëri e biznesit

  Për Institucionet e Regjistruara Financiare

  • Ulje e kostos së rrezikut
  • Lirimi i kapitalit
  • Mbulimi i humbjeve në tërësi
  • Ulje e rrezikut kreditor
  • Rritja e shumës maksimale të garancisë
  • Rritje e portofolit kreditor
  • Rritje e të hyrave nga shitja e produkteve tjera

   

  LEXO ME SHUME: growkosovo.com