KONTAKTI

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Adresa:
Njazi Alishani Nr. 5,
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel:  +383 (0) 38  225 600

[email protected]